Dünya Paramedikler Günü
Aday
Aday Memur Eğitimi
   Rize' de yeni başlayan sağlık çalışanlarına, 657 sayılı Devlet Memurlari  Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci Maddesine dayanılarak  aday memurların sınava hazırlık eğitimi yapılmıştır. Eğitim Rize Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği çalışanlarına verilmiştir.                    Adayların hazırlayıcı eğitimini,  Rize Sağlık Müdür  Yard. Dr. Serhat TALAŞ,  Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ .Gel. ve Halk Sağ. Şubesi Müdürü  Mustafa ÇELİK , Ayten ACAR, Necati ÇAKIR, Burhan SARIHASAN,Turgut YILMAZ ve H.Nur KILIÇCIOĞLU tarafından verilmiştir.    Not: 14 / 01 / 2015 tarihinde Rize Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda, aday memurlara temel ve hazırlayıcı eğitimi sınavı yapılacak.    Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik Tarihi:21.02.1983  Sayısı:83/6061 (21.2.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu Yönetmelik, 27.6.1983 tarih ve 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurlar! Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci Maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, b) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurum veya kuruluşlarda (Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) Devlet memurluğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır. Tanımlar: Madde 3- Bu yönetmelikte geçen; a) Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları, b) Asli Memur: Adaylık süresi, içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,  c) Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi, d) Temel Eğitim: Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi, e) Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi, f) Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi, g) Sınav: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini, h) Değerlendirme: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini, ifade eder.       İKİNCİ KISIM EĞİTİM iLE İLGİLİ iLKE VE ESASLAR İlkeler: Madde 4- Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.  a) Genel İlkeler; (1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güleryüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.  (2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır. (3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.  (4) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder. (5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür. (6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır. (7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir. b) Temel Eğitim İli İlgili İlkeler; (1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir.  (2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır. (3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz. (b) Hazırlayıcı Eğitim İle İlgili İlkeler; (1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır. (2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz. d) Staj İle İlgili İlkeler; (1) Stajın hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. (2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.  (3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. Eğitim Konuları: Madde 5- Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir; a) Temel Eğitim konuları; (1) Atatürk ilkeleri, (2) T.C. Anayasası, (a) Genel Esaslar, (b) Temel Hak ve Ödevler, (c) Cumhuriyetin Temel Organları, (d) Yürütme, (3) Genel olarak Devlet teşkilatı, (4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (a) Ödev ve sorumluluklar, (b) Genel Haklar, (c) Yasalar, (d) Sicil ve disiplin işleri, (e) Sosyal ve Mali Haklar, (f) Amir -Memur ilişkileri, (g) Müracaat ve şikayetler, (h) Kılık kıyafet, (i) Yer değiştirme, (j) Beşeri ilişkiler, (5) Yazışma -Dosyalama usulleri, (6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, (7) Halkla ilişkiler. (8) Gizlilik ve gizliliğin önemi, (9) İnkılap tarihi, (10) Milli Güvenlik Bilgileri, (11) Haberleşme, (12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları, b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak; (1) Kurum ve kuruluşun; (a) Tanıtılması, (b) Görevleri, (c) Teşkilatı, (d) ilgili mevzuatı, (e) Diğer kurumlarla ilişkileri, (2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar, (3) Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular c. Staj Dönemi Konuları; ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir. Eğitim Programları: Madde 6- Eğitim programlarını hazırlayacak kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir. a)Temel Eğitim programları; Beşinci Maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak Temel Eğitim Kurulu tarafından, (1) İlkokul - Ortaokul, (2) Lise ve dengi okullar, (3) Yükseköğretim kurumları mezunları seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanır. b) Kurum veya kuruluşlar, temel eğitim programlarında yer alan aşağıdaki konuların sürelerinde kısaltma yapamazlar. (1) Atatürk ilkeleri, (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  (3) İnkılap Tarihi, (4) Milli Güvenlik Bilgileri, c) Hazırlayıcı Eğitim Programları, 5 inci Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde aday memurlarına eğitim yaptıran kurum veya kuruluşlarınca ayrı ayrı hazırlanır. d) Staj Programları, kurum veya kuruluşlarınca hazırlanır. Programların Dağıtımı: Madde 7- Altıncı Maddede belirtilen kurul tarafından hazırlanan temel eğitim programları ilgili kurum veya kuruluşça Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin edilir. Hazırlayıcı Eğitim ve Staj programları ilgili kurum veya kuruluşlarca dağıtılır. Eğitimin Yapılması: Madde 8-Temel Eğitim, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenen programlar çerçevesinde, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar kurum veya kuruluşlarınca hazırlanan programlar çerçevesinde Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarınca yaptırılır. Her kurum veya kuruluş hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihlerini, yerini, eğitime katılacakların sayısını, eğitimlerin başlamasıyla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bildirirler. ÜÇÜNCÜ KISIM SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR Sınav Sorularının Hazırlanması: Madde 9- Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır; a) Temel Eğitim; Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular18 nci Maddede belirtilen kurul tarafından, soruların eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 nci Maddede tespit edilen konuları kapsayacak ve eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır. Kurum ve kuruluşlar bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim programları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin ederler. b) Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları ilgili kurum veya kuruluşlarca hazırlanır. Sınavlar: Madde 10- Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir. a) Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur. b) Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar. c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır. d) Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedin gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır. e) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir. Temel Eğitim Sınavları: Madde 11- Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 10 ncu Madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tespit edilir. Değerlendirme: Madde 12- Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.  a) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim; Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur. b) Staj Değerlendirme Belgesi; Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler. Kurum ve kuruluşlar bu dönemdeki aday memurlarının yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutarak da değerlendirebilirler, bu takdirde değerlendirme bu Maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi (EK - 1) de gösterilmiştir. Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi: Madde 13- Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki gün için de ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Yazılı Sınavlara İtiraz: Madde 14- Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. itirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir. Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler. Sınavlara Katılmama Hali: Madde 15- Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlen dirilirler. Sınavları Geçersiz Sayılacaklar: Madde 16- Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar; a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler.  b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar, c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır. Sınavların İptalini Gerektiren Haller: Madde 17- Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Merkezi Eğitim Yönetme Kurullarınca iptal edilir.  a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti, b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti, c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması, Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM EĞİTİM VE SINAVLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTECEK KURULLAR VE GÖREVLERİ Temel Eğitim Kurulu: Madde 18- Temel Eğitimle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığında bir Temel Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurul; Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Genel Sekreterinin Başkanlığında Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Eğitim ve Personel birimi başkanları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığından konuyla ilgili en az Daire başkanı seviyesindeki temsilcilerden oluşur. Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurulla ilgili kurum veya kuruluşlardan da temsilciler çağrılabilir. Temel Eğitim Kurulunun Görevleri: Madde 19- Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir.  a) Temel Eğitim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, b) Programlara paralel olarak Temel Eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak ve soruları puanlamak, c) Temel Eğitimle ilgili program ve sınav sorularını dağıtıma hazır bulundurmak üzere gerekli tedbirleri almak, d) Temel Eğitimle ilgili olarak referans dokümanları tespit etmek, e) Temel Eğitim konularının geliştirilmesini sağlamak, f) Durumları normal eğitime elverişli olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmak ve aşağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek; (1) Temel Eğitim programlarını hazırlamak, (2) Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak, (3) Eğitim ve sınavların nerede ve nasıl yapılacağına karar vermek, (4) Öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav komisyonlarının teşekkül tarzını tespit etmek, (5) Gerektiğinde mevcut eğitim programlarına göre sakatların eğitimlerinin sağlanması ve sınavlarının yapılması için sakatlara eğitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nasıl yararlanılacağını belirlemektir. Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu: Madde 20- Bu Kurul, kurum amirinin (Bakan dışındaki) veya görevlendireceği kendi kadro derecesinden, yoksa en yakın kadro derecesinden bir memurun başkanlığında özlük işleri birim amiri, eğitim işleri birim amiri, yoksa eğitim işleriyle ilgili bir görevli ile, ilgili üç Daire Başkanının dan oluşur. Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri: Madde 21- Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak, b) Temel Eğitim programlarını ve sorul arını Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin etmek.  c) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak, d) Eğitici personel temin etmek, e) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, f) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek, g) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak, h) Eğitimleri denetlemek, i) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek ve sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak. k) Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları: Madde 22- Her kurum veya kuruluşta aday memurların eğitime tabi tutulacaklar yerlerinde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Kurulur. Komisyonların başkan ve üyeleri; o kurum veya kuruluşun Eğitim Yürütme Kurulunca eğitilecek aday memur miktarı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir. Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Sınavları yapmak ve değerlendirmek, b) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek, c) Eğitimleri Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek, d)Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,  e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak, f) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak, g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek, h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak. BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Askerlik Hali: Madde 23- Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci Maddesi (E) ve (F) fıkraları göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir. Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır. Bildirme: Madde 24- (Değişik: 90/205 -3.3.1990) Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurulmak suretiyle ilgili kurum veya kuruluş tarafından en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir. Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur. Memuriyete Alınmama: Madde 25- Temel Eğitim hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde tutulan kayıtlar esas alınır. Ders Ücreti: Madde 26- Eğitim işlerinde eğitim -öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir. Denetim: Madde 27- Başbakanlık Devlet Personel Dairesi kurumların temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler. Sınav Belgelerinin Saklanması: Madde 28- Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur. a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl, b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl, Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler. İşbirliği ve Ortak Eğitim: Madde 29- Kurum ve kuruluşlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında işbirliği yapabilirler, ortak eğitim imkanlarından yararlanabilirler. Eğitim ve Öğretim Elemanları: Madde 30- Kurum ve kuruluşlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinden:  a) Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman -ehil kişilerden, b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman -ehil kişilerden, c) Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanırlar. Eğitim Yeri: Madde 31- Hazırlayıcı eğitim temel eğitimin yapıldığı kurum veya kuruluş da yapılır. Mecburi Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri: Madde 32- Mecburi hizmetle yükümlü olup da aday memur olarak atanmış olanlar da bu yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar. Temel hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225 inci Maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanır. Kurum ve Kuruluşların Yönetmelikleri: Madde 33- Kurum ve kuruluşlar bu genel yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olmamak ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak üzere yönetmeliklerini, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarırlar. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler: Madde 34- Kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olan aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte önce aday memur olarak görevde bulunanlar hakkında kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan aday memurların yetiştirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca tertip edilerek sınava girerek sınavı kazanan ve aday memur olarak atananlara uygulanır. Ancak, kurum veya kuruluşlar ihtiyaç duydukları takdirde merkezi sınav yapılmadan önce aday memur olarak atananların da bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak eğitimlere iştirak ettirebilirler. Yürürlük: Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 36- Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.      
Health
Health Expo Fuarı ve Kongresi İstanbul da başladı
Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir merkez olacağını belirterek, "Bütün bu coğrafyaya bakıldığında Türkiye'nin sağlık hizmeti sunumunda bölgenin merkezi olabilecek tecrübe birikimi var" dedi Geçmişten bugüne insanların en çok önem verdikleri şeyin sağlık olduğuna vurgu yapan Sayın Müezzinoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü hatırlattı. Sayın Müezzinoğlu, devletin son 10 yılda sağlık hizmetlerini gelişimin merkezine aldığını belirterek, sağlığa ulaşımın önünün açıldığını aktardı. Sağlığın sadece hizmet sunumu olmadığını anlatan Sayın Müezzinoğlu, "Bu sunumu daha iyi noktaya getirmek için de bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni teknolojileri sağlık hizmeti sunumuna katmak gerekir. Bu da daha çok teknoloji, laboratuvar, ilaç, tedavi için yeni yeni argümanlar demektir. Yalnız hizmeti sunma anlayışıyla devam etme, başarıyı bir noktada sınırlandırıyor" diye konuştu. “Sağlık turizminde yeni vizyon belirlenmeli” Sayın Müezzinoğlu, sağlık turizminde yeni vizyon belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, ileriki süreçte en çok önem verilecek konulardan birinin de sağlık turizmi olduğunu söyledi. Sağlık turizminin Türkiye'nin güçlenebileceği alanlardan biri olduğuna işaret eden Sayın Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "77 milyon ülke insanına dünya standartlarında tecrübe birikimi olan hekimlerimizle sağlık hizmeti sunuyoruz. Şimdi bunu yakın coğrafyamızdaki 1,5 milyar insana, yani 3 saatlik bir uçuş mesafesinde Türkiye'nin hitap ettiği coğrafya 1,5 milyar nüfusu kapsıyor. Bütün bu coğrafyaya bakıldığında Türkiye'nin sağlık hizmeti sunumunda bölgenin merkezi olabilecek tecrübe birikimi var. İnsan altyapısı ve organizasyon kabiliyeti var. Fiziki mekan altyapısı imkanları var. Önümüzdeki süreçte 2017-2018'e kadar fiziki mekânlardaki altyapımızı ve tıbbi teknolojilerdeki altyapımızı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. 2018'den sonraki süreçte de inanıyorum ki dünyada marka değeri olan sağlık hizmeti sunumu yapan güçlü merkezlerimiz olacak." “Türkiye, fiziki mekanlarını son 5 yılda yenileyen tek ülke olacak” Sayın Müezzinoğlu, kamu özel işbirliğiyle yapılan 26 bin kapasiteli şehir hastanelerinin tamamına yakınının 2016-2017'de hizmete girmiş olacağını söyledi. Gelecek yıl yapılacak yaklaşık 24 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerinin en geç 2018'de hizmete açılacağını dile getirdikten sonra, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel sektör bir taraftan, üniversitelerimiz bir taraftan yaklaşık 90 bin yatak kapasiteli hastaneler ve bunların altyapısını önümüzdeki 4 yılda sıfırdan çok ileri teknolojiyle yapacak ve donatacağız. Türkiye, dünyanın bu anlamda fiziki mekanlarını ve tıbbi teknolojilerini son 5 yılda yenilemiş tek ülkesi olacak. Bu bize farklı avantajlar ve sunum zenginlikleri sağlayacak." Sayın Müezzinoğlu, sağlık endüstrilerinde yasal altyapıların tamamlandığını anlatarak, önümüzdeki dönemde de kurumsal altyapıların tamamlanacağını kaydetti. Bu alanda da Türkiye'nin önemli imkanları olduğunu vurgulayan Sayın Müezzinoğlu, "plazma fraksinasyonu ihalesi" hakkında bakış açılarını anlattı. Bakan Sayın Dr. Müezzinoğlu, konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirerek, stantları gezdi. Fuarın açılışına, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm.Dr. Zafer Çukurova ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yard.Doç.Dr. Ömer Tontuş’ da katıldı. Kongrede sağlıkla ilgili birçok konu ele alınacak İstanbul Health Expo; Medikal Ürün, Hastane Donanımları, Sağlık Bilişim ve Teknolojileri, Laboratuvar Sistemleri, Evde Bakım Ürünleri ve Sağlık Turizmi Fuarı, sağlıkta uygulanan yeni teknolojileri tanıtmayı amaçlıyor. Fuar kapsamında düzenlenecek Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler, Tıbbi Uzmanlık Kongresi'nde, küresel sağlık turizmi ve Türkiye'nin sağlık turizmi politikaları, Türkiye'de yaşlı ve engelli turizmi, estetik cerrahisi, saç ekiminin püf noktaları gibi konular ele alınacak.
Organ
Organ Nakli
  Rize’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özdemir Hazır’ın organları dört kişiye yaşama umudu oldu.  Yaklaşık 10 gün önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü şikayeti ile tedavi altına alınan Özdemir Hazır (29) geçtiğimiz gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Hazır'ın ailesi tarafından bağışlanan; sağ ve sol böbreği ile karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kalbi ise organ nakli için Ankara'da 10 yıldır kalp bekleyen 49 yaşındaki bir hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile Ankara’ya gönderildi.   Konuyla ilgili açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Kalp Damar Cerrahisi Klinik idari sorumlu hekimi Doç. Dr. Şahin Bozok, "Hastamız yoğun bakımda beyin cerrahlarımız tarafından yaklaşık on gündür takip ediliyordu. Ancak hastamızı kurtaramadık ama hasta yakınlarının duyarlığı sayesinde hastamız dört kişiye organlarıyla hayat verecek" dedi.  Evlatlarını kaybetmelerine rağmen bu ulvi görevi gerçekleştirerek bu bağışı yapan ve evlatlarının organları başka evlatlara hayat olmasını düşünen bu aile çok teşekkür ettiklerini söyleyen Bozok, "Rize'de gerçekleştirdiğimiz bu organ bağışı operasyonu için herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.   Hazır’ın acılı annesi Leyla Hazır ise yaptığı açıklamada oğlunun organlarının toprak altında çürümeyeceğini belirterek “Herkese, topluma, başka ihtiyacı olan hastalara bir umut, bir ışık vermesini istedim. Benim canım yandı, kimsenin canı yansın istemiyorum. Herkese umut olsun benim yavrumun organları. Ben bileyim ki yavrumun organları başkasına can vermiş, hayat vermiş. Ben onu istedim. Bütün topluma da örnek olsun. Ben acılı bir anne olarak söylüyorum. Herkes de bu duruma duyarlı olsun. Organlarını bağışlasın. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bilsin ki yarın kendine veya yakınının bu organlara ihtiyacı olmayacak. Oğlumun beyin ölümü gerçekleştiği zaman doktorlarca oğlumun organlarının çok sağlam olduğunu söylediler. Bağışladığımız organlarla benim evladım bir kişiye değil, dört kişiye can verecek. Bunu bileceğim ya benim oğlum dört kişiye can vermiş, onları hayata bağlamış. Ben çocuğum adına mutlu olacağım" şeklinde konuştu.
3
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır.   Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek için bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb.) korunması ve kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişilebilirliğin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz yer almaktadır. Engelliliğin önlenmesi: Her bebeğimize; - Yeni doğan işitme taraması - Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması, - Gelişimsel Kalça Çıkığı erken tanı ve tedavisi - Hemoglobinopati  taramaları yapılmakta, - Erken yaş taramalarının yaygınlaştırılması hazırlıkları yapılmaktadır. Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine Erişiminin Kolaylaştırılması: - Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi, - İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere hastanelerimizde sağlık personeline işaret dili eğitimleri verilmekte, - Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmekte, - Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılmakta, - Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanmakta, - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Hasta hakları uygulamalarının engellilere tarafından da anlaşılmasına yönelik olarak sesli ve braille alfabesi ile hazırlanmış hasta hakları dokümanları tüm hastanelerin hasta hakları birimlerinde halkımızın kullanımına sunulmuştur. - Engelli bireylere sağlık hizmet sunum konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınması ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Engelli Sağlık Kurulu Raporları Düzenlemeleri: - Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili erişkin yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve çocuklar için ayrı yönetmelik hazırlanmıştır. Erişkin ve çocuklarla ilgili yönetmelikler bakanlıkların görüşünün alınması için resmi yazı ile ASPB, MEB, ÇSGB ve Maliye Bakanlıklarına iletilmiştir. Evde Sağlık Hizmetleri: - Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK’lar ve belediyelerle ortak olarak yürütülmektedir. Evde sağlık hizmeti kapsamında KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları olanlara; yatağa bağımlı hastalara, terminal dönem palyatif bakım hastalarına, ileri derecedeki kas hastalığı olanlara hizmet sunulmaktadır. - Evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik ve tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Aile hekimleri, mobil ekipler, evde sağlık hizmet hastane birimleri, evde sağlık ağız ve diş sağlığı birimleri evde sağlık hizmetlerinde görev almaktadırlar. - Temmuz 2014 itibariyle 460.000 hastaya, evde sağlık hizmeti birimlerimizin ev ziyaretleri ile hizmet sunulmuştur.   Engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması çok önemlidir.    
Sağlık
Sağlık Çalışanına Lisans Tamamlama Hakkı
130 Bin Sağlık Çalışanına Lisans Tamamlama Hakkı   ''Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  26.11.2014’te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı başta olmak üzere birçok uygulamayı beraberinde getiren yasal düzenlemenin bazı başlıkları özetle şöyle:   Lisans tamamlama hakkı   Sağlık bilimleri alanında ön lisans mezunu 130 bin civarındaki sağlık personeline lisans eğitimi alma fırsatı verildi. Düzenlemeye göre ebelik ve hemşirelik ön lisans programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğer programlarda mezun olanlara ise Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlama hakkı verildi. Lisans bitirme işlemi YÖK’ün belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemiyle de verilebilecek. Uygulama için Sağlık Bakanlığı ile YÖK iş birliği yapacak.   Diş Hekimleri Birliği artık genel kurul yapabilecek   Türk Diş Hekimleri Birliğinin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra genel kurul yapamaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar da giderildi. Düzenlemeye göre Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegeler ile tabii delege olan oda başkanlarından oluşacak. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 21. Maddesinde yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: “Birlik Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegelerle tabii delege olan Oda başkanlarından oluşur. Üye sayısı iki yüze kadar olan odalar beş, beş yüze kadar olan odalar yedi, bine kadar olan odalar on asıl ve aynı sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan odalar, on delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asil ve yedek delege seçer.”   Kamu hastaneleri arasındaki döner sermaye farklılığı azaltılacak   Aynı Kamu Hastane Birliği bünyesinde branşlar arasındaki döner sermaye farkı azaltılıyor. Buna göre yüzde 50 döner sermaye tavanı değiştirilmeden, hastanelerde uygulanan döner sermayeden dağıtılacak üst limit yüzde 50’den yüzde 65’e çıkarıldı. Böylece aynı branş uzmanları arasındaki farklar azaltıldı.   Özellikli tıbbi işleme teşvik   Özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde organ nakli, majör replantasyonlar, kök hücre ve kemik iliği nakli gibi yüksek eğitim, araştırma, deneyim ve beceri gerektiren tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 olan tavan oranları bir kat artırılarak bu alandaki çalışmalar teşvik edildi. 
Web uygulamaları Alo 113 Alo 150 Alo 184 Alo 182 Alo 171 Bilgi edinme Sağlık turizmi Stratejik plan Klinik kalite EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Net E-Posta Elektronik belge Sağlıkta buluşma noktası Obezite Havanı koru Aile hekimliği
E-kütüphane E-Devlet Linkler
Toplam Tekil Ziyaretçi: 158785 | Toplam Sayfa Gösterimi: 4128946
Gbit Yazılım T.C. Sağlık Bakanlığı | Rize Sağlık Müdürlüğü Starmaxx Lastik hostingRize il Saglık Müdürlügü Web Sitesi. Kurum hakkında bilgiler, Subeler, projeler ve duyurular yer alıyor.